Polityka prywatności

 

§ 1. Zasady ogólne

1.      Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów nie będącymi osobami prawnymi przez sklep internetowy prowadzony pod adresem www.borhunter.pl.

2.      Sklep www.borhunter.pl prowadzony jest przez: firmę Sklep myśliwski - militaria. „BÓR HUNTER” Tomasz Choszcz z siedzibą w Klukowej Hucie ul. Rzemieślnicza 2 83-322 Stężyca NIP: 589-200-01-46, który jest administratorem danych osobowych („Administrator”) czyli ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

3.      Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4.      Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zachowania poufności.

5.      Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:

a.       żądania ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

b.       żądania ich usunięcia - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, Klient cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych, Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych dziecku,

c.        żądania ograniczenia przetwarzania - gdy dane są nieprawidłowe – Klient może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale Klient nie będzie chciał aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu),

d.       do przenoszenia danych osobowych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, W takiej sytuacji Klient, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

6.      Jeśli Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych może ją w każdej chwili wycofać.

7.      Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych powyższe uprawnienia w zakresie w jakim, nie stoją one w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu bronią, na posiadanie której przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania pozwolenia na broń.

8.      Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych otrzymywanych na podstawie plików cookies podczas samego korzystania z Witryny.

§ 2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad

1.      Zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych.

2.      Ograniczenia celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celem ich przetwarzania.

3.      Minimalizacji ilości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

4.      Prawidłowości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie i podejmuje wszelkie rozsądne działania aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

5.      Ograniczenia czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych

6.      Zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę – za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych - przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7.      Rozliczalność – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych wyżej zasad i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu sprawnej i komfortowej realizacji zamówienia

  1. Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
  2. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:

a.       imię i nazwisko

b.      adres

c.       adres e-mail

d.      numer telefonu

e.       firma

f.       NIP

  1. W przypadku zamówień na produkty objęte regulacjami ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ( czyli np. paralizatory, czy wiatrówki o energii kinetycznej ponad 17 J) dodatkowo zbierane są dane:

a.       PESEL

b.      seria i numer dowodu osobistego

  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. PayU, PayPal, Przelewy24), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
  2. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

§ 4. Pliki cookies

1.      Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji podczas procesu zakupowego (np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa kroków – sekcje na witrynie takie jak: „ostatnio oglądane”, „przechowalnia”, „koszyk”).

2.      O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo w zakładce Polityka cookies.

§ 5. Inne źródła danych

1.      Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować:

a.      państwa adres IP

b.      rodzaj platformy

c.      rodzaj przeglądarki internetowej

§ 6. Pozyskiwane dane osobowe

1.      Dokonanie zakupu towaru: w przypadku dokonywania zakupów Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu: nazwisko i imię, e-mail, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego

2.      W przypadku zakupu przedmiotów koncesjonowanych wymagamy dostarczenia skanu dowodu tożsamości.

3.      Zakładanie konta Użytkownika (rejestracja): w przypadku zakładania konta Użytkownika Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracji: nazwisko i imię, e-mail, adres, numer telefonu kontaktowego. Każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”).

4.      Konkursy: Od czasu do czasu Administrator organizuje konkursy. Dane osobowe Klientów (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwiska, adres, numer telefonu kontaktowego, e- mail.

5.      Akcje promocyjne: Okazjonalnie Administrator organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Klientów, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji. Zbierane dane osobowe to: imię i nazwiska, adres, numer telefonu kontaktowego, e- mail.

6.      Podanie przez Klienta danych określonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Podanie danych osobowy w przypadku przystąpienia do organizowanych przez nas konkursów i akcji promocyjnych umożliwia udział w nich oraz dostarczenia nagrody w przypadkach przewidzianych w regulaminie konkursu, a podanych w celu założenia konta Użytkownika - jego założenie i administrowanie. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych czy ewidencyjnych. W pozostałym zakresie podanie przez Klienta danych jest dobrowolne.

§ 7. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

1.     Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§ 8. Kontakt z klientem

1.     W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, do klienta zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje na temat dokonanej transakcji i postępach w realizacji zamówienia drogą mailową.

§ 9. Zapis do newslettera

1.     Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę newsletter oraz w trakcie jej trwania.

2.     Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę Newsletteru.

3.    Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi

4.     O ile Państwo wyraziliście zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów z www.borhunter.pl. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. W celu realizacji z tego uprawnienia prosimy o:

a.       wykorzystanie z automatycznej funkcji rezygnacji z newslettera poprzez kliknięcie w przycisk, Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie klikając w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości w Newsletterze w treści. „Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, kliknij tutaj”.

b.      przesłanie prośby o usunięcie z listy mailingowej na adres e-mail: kontakt@borhunter.pl

5.     Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

6.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi.

§ 10. Wykorzystanie zgromadzonych danych

1.     Administrator przetwarza zebrane dane osobowe w następujących celach:

a.       założenia i prowadzenia konta Użytkownika,

b.       zapewnienie obsługi konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,

c.       udostępnienia usługi e- mail Newsletter,

d.       organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział,

e.       zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

f.        dla celów marketingowych, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych,

g.       umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze strony www, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym,

h.       dostaw zamówionych lub przekazywanych towarów,

i.         obsługi reklamacji,

j.        obsługi próśb, żądań i wniosków, kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami,

k.