Regulamin sklepu

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.borhunter.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
www.borhunter.pl

I. Postanowienia ogólne.
II. Definicje.
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych.
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.
V. Składanie zamówień i ich realizacja.
VI. Dostawa i odbiór produktu.
VII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych.
VIII. Gwarancja produktu.
IX. Zwroty i wymiany.
X. Reklamacja.
XI. Prawa autorskie.
XII. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów niebędących osobami prawnymi.
XIII. Warunki sprzedaży broni lub amunicji, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń.
XIV. Postanowienia końcowe.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 5 czerwca 2020 r.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem: www.borhunter.pl jest Tomasz Choszcz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Sklep myśliwski - militaria BÓR HUNTER Tomasz Choszcz z siedzibą w Klukowa Huta, ul. Rzemieślnicza 2, 83-322 Stężyca, NIP 589-200-01-46, REGON 386254193.
 3. Sklep www.borhunter.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.borhunter.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.borhunter.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep informuje, iż w różnych krajach mogą być określone wymogi prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu takich Produktów jak w szczególności noże, wiatrówki czy air soft guns.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.borhunter.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.borhunter.pl użyte są w celach informacyjnych.
 8. Sklep firmowy Bór Hunter z siedzibą w Klukowej Hucie przy ul.Rzemieślniczej 2, 83-322 Stężyca pod adresem borhunter.pl  posiada adres poczty elektronicznej: sklep@borhunter.pl.
 9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Bór Hunter są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany, lub powystawowy.
 10. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.borhunter.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

§ 2. Definicje

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.borhunter.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.borhunter.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.borhunter.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sklep myśliwski - militaria BÓR HUNTER Tomasz Choszcz,  NIP: 5892000146, REGON: 386254193, Klukowa Huta ul.Rzemieślnicza 2, 83-322 Stężyca.
 10. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących produktów oraz przebiegu i realizacji transakcji.
 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

§ 3.  Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a.       zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b.      prowadzenie Konta w Sklepie,

c.       Newsletter,

d.      zamieszczanie opinii.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy: 
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców.

§ 5. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.borhunter.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu Bór Hunter pod numerami: +48 886 771 472, +48 726 155 038.
 2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty www.borhunter.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych  na stronach Sklepu.
 5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 7. Zamówienia można składać:

a.       poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.borhunter.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

b.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@borhunter.pl.

c.       Telefonicznie pod numerem : +48 886 771 472, +48 726 155 038 w godzinach pracy sklepu.

 1. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży:

a.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

                                                         I.            potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

                                                      II.            druk odstąpienia od umowy,

                                                   III.            niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

c.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonać:

a.       za pobraniem przy odbiorze produktów,

b.      przelewem błyskawicznym lub kartą płatniczą za pomocą systemu płatności przelewy24,

c.       lub przelewem na konto Bór Hunter  12 8350 0004 5200 0915 3000 0010

 1. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie www.borhunter.pl.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

·         w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,

·         w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto firmowe Bór Hunter,

·         w przypadku płatności kartą kredytową poprzez serwis przelewy24.pl - w chwili otrzymania przez Bór Hunter potwierdzenia dokonania zapłaty,

·         w przypadku zakupu ratalnego - po otrzymania przez właściciela sklepu podpisanej przez klienta umowy kredytowej, bądź otrzymania informacji od banku o udzieleniu kredytu.

 1. Do każdego zamówienia zostanie dołączona faktura VAT, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiony paragon.
 2. W przypadku żądania przez klienta wystawienia faktury VAT, klient zgadza się że otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest równoznaczne, z rezygnacją otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Każdy dokument sprzedaży w formie elektronicznej będzie dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Na życzenie Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej, bądź paragon.
 3. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na adres sklepu: Bór Hunter Klukowa Huta, ul. Rzemieślnicza 2, 83-322 Stężyca lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@borhunter.pl.  O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 14 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Bór Hunter przedmiotowej reklamacji.
 5. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 48 godzin, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, dostepny na zamówienie wysyłka 6-14 dni, produkt niedostępny). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 6. W informacjach o dostepności i realizacji zamówienia, czas podany w zakresie kilku dni np " wysyłka do 14 dni", należy rozumieć to jako okres dni roboczych czyli od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 8. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres sklep@borhunter.pl
 9. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 10. W chwili zamówienia przez klienta produktu który z różnych przyczyn posiada błąd w cenie (pomyłka podczas dodawania produktu do ofert sklepu) został wystawiony omyłkowo i zawiera błąd cenowy np. o błędnej cenie bądź cenie równej 0zł.  Bór Hunter zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§ 6. Dostawa i odbiór produktu

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym www.borhunter.pl dostarczane są wyłącznie na terenie kraju RP za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost.
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 4. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT czy paragonem, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.
 5. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze. Konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w szczególności w przypadku Zamówienia Produktów z dostawą do Paczkomatu, które ze względu na gabaryty oraz kształty, nie mieszczą się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty.
 6. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu Bór Hunter Powyższe ustalenia dotyczą produktów dostępnych na magazynie. W pozostałych sytuacjach czas wysyłki zostanie wydłużony o termin niezbędny do skompletowania zamówienia.
 7. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 19.00 zamówienie zostanie wysłane następnego dnia roboczego (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 19.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w przeciągu 48 godzin nie wliczając dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem Bór Hunter celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 9. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP uzależniony od gabarytu, wagi paczki oraz formy płatności. Szczegółowe informacje w zakładce: formy płatności i wysyłki.
 10. W przypadku zamówień za kwotę większa niż 299zł brutto, zamówienia zostają wysłane za darmo nie zależnie od wybranego sposobu płatności
 11. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

§ 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bothunter.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 § 8. Gwarancja produktu

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie udziela gwarancji na baterie, akumulatory, powerbanki, paliwo turystyczne, smary, impregnaty i inne materiały eksploatacyjne, których właściwości mogą ulec degradacji wraz z upływem czasu. Nie wyłącza to uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.
 2. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia wystawienia dowodu zakupu Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

§9. Zwroty i wymiany

1.      Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 poniżej, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego (tutaj). Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2.      W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.      W razie chęci odstąpienia od umowy proszę wypełnić formularz odesłać go pocztą do siedziby Bór Hunter albo wysłać na maila biuro@borhunter.pl. Otwórz formularz.

4.      Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.

5.      W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.

6.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.      Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

e.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f.       w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie książek, dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

g.      w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.      Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

10.  Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 3 niniejszego rozdziału.

11.  Sądowe rozstrzyganie sporów:

a.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b.      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 10. Reklamacje

1.      Sklep internetowy www.borhunter.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.      Bor Hunter odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3.      Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

4.      Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że borhunter.pl nie ma obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

5.      Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6.      W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu należy odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (tutaj) w którym zostanie umieszczony szczegółowy opis wady reklamowanego produktu na adres siedziby firmy: Klukowa Huta, ul. Rzemieślnicza 2 , 83-322 Stężyca. A także w miarę możliwości przesłać na adres reklamacje@borhunter.pl skan wypełnionego formularza reklamacyjnego w celu szybszej weryfikacji.

7.      Wraz z formularzem reklamacyjnym należy dołączyć do formularza dowód zakupu, paragon czy fakturę vat.

8.      W powyższym formularzu reklamacyjnym, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.      Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

10.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 11. Prawa autorskie

1.      Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.borhunter.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.

2.      Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.borhunter.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami Bór Hunter, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

3.      Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.borhunter.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

4.      Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www. borhunter.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

5.      Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez firmę Bór Hunter oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.

6.      Usługobiorca przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.borhunter.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.

7.      Licencja upoważnia Sklep do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie sklepu internetowego www.borhunter.pl oraz profilach prowadzonych dla Usługodawcy w serwisach społecznościowych typu Facebook.

8.      Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

c.       w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9.      Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.

10.  Ponadto Usługobiorca korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a.       wyraża zgodę na dokonywanie przez Sklep, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Sklepu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Sklep, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Sklep z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;

b.      zezwala Sklepowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;

c.       upoważnia Sklep do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Sklep, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy,

d.      przenosi na Sklep prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.

11.  Ponadto Usługobiorca oświadcza, że:

a.       jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Sklepu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Sklep przekazanych przez Usługobiorcę uprawnień,

b.      osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych,

c.       na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

12.  Usługobiorca przesyłając Sklepowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

§ 12. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów niebędących osobami prawnymi.

 1. Dane osobowe podane przez Klienta nie będącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez właściciela sklepu (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń). Podstawę i zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumencie tożsamości opisano w § 8 Regulaminu.
 2. Klient może dodatkowo udzielić zgody na przetwarzanie jego danych w celach innych niż wskazany w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu:

a.       założenie konta Użytkownika i administrowanie nim,

b.      udostępnienie usługi e-mail newsletter,

c.       udziału w konkursach i akcjach promocyjnych,

d.      zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

e.       marketingowym, w tym profilowania w celach marketingowych i analitycznych.

Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i w zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Klienta. Podanie danych osobowych i udzielenie zgód jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji usług na które wyrażono zgodę lub w celu udziału w konkursie lub akcji promocyjnej.

 1. Administratorem danych osobowych jest: Tomasz Choszcz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Sklep myśliwski - militaria BÓR HUNTER TOMASZ CHOSZCZ  z siedzibą w Klukowej Hucie ul.Rzemieślnicza 2, 83-322 Stężyca NIP 589-200-01-46. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e- mail: biuro@borhunter.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:

a.       udzielona zgoda, w przypadku udzielania zgody o której mowa w ust. 2,

b.      konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1.

c.       Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

d.      Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych (przy czym każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”), oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto Klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

e.       Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.

f.       Działania Klienta skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.

g.      Podczas odwiedzin Klienta na stronie internetowej sklepu zbierane są w sposób zautomatyzowany dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników strony internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych. W każdym wypadku przed dokonaniem profilowania na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

                                                                               I.            wywołujące wobec Klienta skutki prawne,

                                                                            II.            wpływające na niego w podobny istotny sposób.

 1. Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższe. Przedmiotowa zgoda może zostać w każdym czasie wycofana. W każdym przypadku Klient ma możliwość wyrazi sprzeciw wobec profilowania po to by nie być nim objęty.
 2. Dane osobowe, które są w dyspozycji Administratora są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 13. Warunki sprzedaży broni lub amunicji, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń.

 1. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (Dz.U. nr 67, poz.679 ze zm.) wyroby, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie na broń, mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu broni w serwisie www.borhunter.pl, na której posiadanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na broń zgodnie z ust. 1 powyżej, zobowiązany jest do okazania przed zakupem dokumentu stwierdzającego tożsamość. Okazania można dokonać poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej podany przez pracownika ds. obsługi klienta fragmentu dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) z wyłącznie widocznymi danymi w postaci - imię, nazwisko i data urodzenia (pozostałe dane należy zasłonić w sposób uniemożliwiający ich odczytanie) tak by serwis www.borhunter.pl miał możliwość zweryfikować pełnoletność Klienta, oraz spełnić obowiązki ewidencyjne a tym samym potwierdzić legalność dokonanej transakcji sprzedaży. Po dokonaniu weryfikacja przesłany fragment dokumentu zostanie niezwłocznie usunięty ze skrzynki odbiorczej na który został przesłany.
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.borhunter.pl.
 4. W związku z powyższym, serwis www.borhunter.pl, jako administrator danych osobowych Klientów informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów serwisu, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a.       Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

b.      Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

c.       Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b.      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c.       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php