Reklamacja

W celu złożenia reklamacji dotyczącej nabytego produktu na sklepie BÓR HUNTER należy odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (tutaj), w którym należy szczegółowo opisać wady - najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe reklamowanego produktu na adres siedziby firmy: Klukowa Huta, ul. Rzemieślnicza 2 , 83-322 Stężyca.

Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

W miarę możliwości prosimy o przesłanie na adres mailowy: reklamacje@borhunter.pl skan wypełnionego formularza reklamacyjnego w celu szybszej weryfikacji.

Aby mogło dość do porozumienia w sprawie reklamacji należy w odpowiednio zabezpieczonej paczce przesłać całą jej zawartość w dniu jej otrzymania wraz z dowodem zakupu, paragonu lub faktury.

Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Po więcej informacji kierujemy na podstronę z regulaminem do punktu § 10.